Kanteluprosessin eteneminen


Ennen kantelun tai palkkioriita-asiaa koskevan hakemuksen laatimista kannattaa perehtyä näillä sivuilla annettuihin ohjeisiin.


Ohjeet kantelun tekemiseen

Kantelumenettely on kirjallista. Kantelijalle ja kantelun kohteelle toimitetaan kaikki vastapuolen lähettämät lausunnot tiedoksi ja heille varataan tilaisuus antaa niistä vastineensa.