Vanliga frågor

1) Måste jag betala advokatens räkning, om jag tänker inleda en arvodestvist?
Klienten får själv bestämma om han eller hon betalar räkningen eller inte. Tillsynsnämndens avgörande i en arvodestvist är en rekommendation och i sista hand avgörs saken av domstolen. För att undvika eventuella tilläggskostnader (bland annat dröjsmålsränta, indrivningskostnader) kan det vara skäl att överväga att betala räkningen.

2) Can you file a complaint in English?

A complaint must be written either in Finnish or in Swedish.

3) Är det möjligt att ärendet behandlas på svenska?

Klagoskriften kan skrivas antingen på finska eller på svenska. Advokaten har rätt att använda sitt modersmål i sitt bemötande. Ärendet behandlas och avgörs på det språk som advokaten har använt.

4) Vem kan man klaga över?
Tillsynsnämnden övervakar advokater, offentliga rättsbiträden samt jurister som arbetar på advokatbyråer samt från början av 2013 även rättegångsbiträden med tillstånd.

5) Vem får framställa klagomål?
En klient, en motpart eller vem som helst får klaga över ett biträdes verksamhet som man anser att strider mot god advokatsed. I en arvodestvist kan endast den som betalar räkningen begära att den egna advokatens arvode ska sänkas.

6) Jag är missnöjd med tillsynsnämndens beslut. Vad kan jag göra?
Den klagande har inte rätt att söka ändring i tillsynsnämndens beslut. Om den klagande är missnöjd med beslutet kan han eller hon framställa klagomål hos justitiekanslern i statsrådet.

7) Vilka kostnader/påföljder kan jag drabbas av om jag inleder ett tillsynsärende?
Klagomålsförfarandet är avgiftsfritt. Den som klagomålet gäller får inte kräva ersättning för de kostnader som tillsynsärendet eller arvodestvisten orsakat, varken av den klagande eller av någon annan instans.

8) Vad har jag för nytta av ett klagomål?
Om man till exempel upptäcker att en advokat handlat i strid med god advokatsed påförs advokaten en disciplinär påföljd. Det är alltså fråga om ett disciplinärt förfarande i efterhand, där man tar ställning till om advokaten handlat korrekt. Tillsynsnämnden kan alltså inte ingripa i skötseln av själva målet eller slutresultatet.

9) Jag och min advokat har blivit oeniga om advokatarvodet, vad kan jag göra?

Klienten kan välja mellan tre olika rättsmedel:
1.    Man kan föra tvisten till domstol, där det är möjligt att genom fastställelsetalan yrka att arvodet ska sänkas eller genom fullgörelsetalan yrka att arvode som man betalat till för högt belopp ska återbetalas.
2.    En klient som har ställning som konsument kan föra arvodestvisten till konsumenttvistenämnden för behandling.
3.    Klienten kan föra lönetvisten till tillsynsnämnden för behandling. Tillsynsnämndens avgörande är endast en rekommendation. Nästan alla advokater följer tillsynsnämndens rekommendationer. Om ärendet också ska behandlas i domstol, kan klienten inleda arvodestvisten i tillsynsnämnden före svaromålet. Då väntar domstolen på tillsynsnämndens avgörande.

Den klagande kan inte inleda en arvodestvist samtidigt både i tillsynsnämnden och i domstol. Om den klagande också har inlett ärendet i domstol, prövas ärendet inte i tillsynsnämnden.
 
10) Jag kan inte acceptera mitt biträdes räkning. Mitt biträde är rättegångsbiträde med tillstånd. Vad kan jag göra?
Tillståndsnämnden behandlar endast arvodestvister som gäller advokaters räkningar.
 
11) Boutredningsmannen har hållit på med ett uppdrag i flera år. Är det skäligt?
Vad som är skälig tid för att sköta ett uppdrag måste alltid prövas alltid från fall till fall i tillsynsnämnden. Om Ni är missnöjd med den tid som utredningsmannen använt för sitt uppdrag, kan Ni framställa ett klagomål till tillsynsnämnden.

12) Skiftesmannen har kommit fram till fel lösning. Kan tillsynsnämnden ändra den?

Tillsynsnämnden prövar inte s.k. materiella omständigheter, alltså till exempel om boet är rätt delat. I sådana fall kan Ni väcka klandertalan i domstolen. Tillsynsnämnden kan inte heller ingripa i skötseln av ett mål eller i slutresultatet eller till exempel få skiftesmannen att sköta uppdraget snabbare.

13) Advokaten har orsakat skada genom sitt handlande. Kan jag kräva ersättning?
Tillsynsnämnden behandlar inte skadeståndsyrkanden. Ansökan om ersättning måste gå via domstol eller till exempel advokatens ansvarsförsäkring.

14) Jag har ett juridiskt problem.  Kan tillsynsenhetens jurister stå till tjänst med juridisk rådgivning? Kan juristerna förutsäga tillsynsnämndens beslut?
Tillsynsenhetens jurister ger inte juridisk rådgivning utan de ger endast råd om hur man framställer klagomål. De kan inte heller förutsäga tillsynsnämndens slutliga beslut, eftersom de alltid förutsätter prövning av det enskilda fallet. Juristerna kan berätta allmänt om tillsynsnämndens avgörandepraxis i olika fall.

15) Kan tillsynsnämnden ta kontakt med min advokat och uppmana advokaten att sköta mitt ärende snabbare/skicka handlingarna tillbaka?
Tillsynsnämnden kan inte förplikta advokaten att göra något.

16) Vad är ett skäligt/genomsnittligt advokatarvode/timpris? Finns det några rekommendationer för timdebitering?
Konkurrenslagstiftningen hindrar till exempel Advokatförbundet från att komma med debiteringsrekommendationer. Varje advokat bestämmer själv vilken slags debitering han eller hon tillämpar, men advokaten är skyldig att underrätta klienten om sina debiteringsgrunder och klienten ska kunna se prislistan på advokatens kontor. När timdebitering tillämpas måste också momsen framgå, priset ska alltså uppges med moms.

17) Hur långt tar det att behandla ett klagomål?

Hur långt tar behandlingen beror på ärendets natur och på hur länge det tar att förbereda ärendet (till exempel skriftväxlingen mellan parterna). Den genomsnittliga behandlingstiden är cirka 6 månader.

18) Jag är missnöjd med offentliga rättsbiträdens arvoden. Vad kan jag göra?

Tillsynsnämnden har inte befogenhet att behandla ansökan som gäller offentliga rättsbiträdens arvoden.


Med stöd av 24 § i lagen om rättshjälp får ett beslut som rättshjälpsbyrån har fattat föras till domstol för prövning (begäran om avgörande). Begäran om avgörande ska framställas inom 30 dagar från delfåendet av rättshjälpsbyråns beslut, dock innan avgörandet i huvudsaken har vunnit laga kraft. Begäran om avgörande ska tillställas den rättshjälpsbyrå som har fattat beslutet. Begäran ska framställas skriftligen och i den ska det uppges det beslut av rättshjälpsbyrån som begäran gäller samt till vilka delar och på vilken grund sökanden är missnöjd med beslutet.  


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga